Kringreglement

Kringreglement KNHS Kring Hart van Brabant

Artikel 1: Wedstrijdkalender

Een vereniging dient een wedstrijddatum tijdig aan te melden bij het Kringsecretariaat, zodat kan worden bekeken of deze datum nog beschikbaar is. Datums voor de zomerkalender dienen voor 1 november van elk jaar gemeld te worden, datums voor de winterkalender dienen voor 1 mei van elke jaar gemeld te worden. Hierdoor kan de wedstrijdkalender tijdig bij de Regio Noord-Brabant en de KNHS ingediend worden voor een officiële vaststelling.

Artikel 2: Programmawijziging

Bij alle concoursen en wedstrijden kan de dagindeling uitsluitend worden gewijzigd na overleg tussen de federatievertegenwoordiger en de organisatie.

Artikel 3: Inschrijfgeld

Voor het inschrijfgeld dient de tarievenlijst van de KNHS gehanteerd te worden.

Artikel 4: Afdelingsdressuur

KNHS Kring Hart van Brabant draagt maximaal € 50 bij voor het organiseren van de selectiewedstrijden van de afdelingsdressuur pony’s. Hierdoor is het niet toegestaan om inschrijfgeld te rekenen voor de afdelingsdressuur tijdens selectiewedstrijden.

Artikel 5: EHBO en andere hulpverlening

Op iedere wedstrijd dient er een EHBO-team of BHV-team herkenbaar door middel van een uniform of hesje aanwezig te zijn.

Ook dient er op iedere selectiewedstrijd een vrije doorgang te zijn in de vorm van een pad zodat eventueel benodigde hulpverlening bijvoorbeeld een ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn. De breedte is afhankelijk van de plaatselijke verordening/eisen van de brandweer.

Artikel 6: Kringkampioenen

Bij de paarden worden alleen kampioenen uitgeroepen, bij de pony´s wordt een kampioen en reservekampioenschap uitgeroepen.

Artikel 7: Afvaardiging

Om voor afvaardiging in aanmerking te komen dient een combinatie tenminste één maal binnen de kring geplaatst te zijn op een selectiewedstrijd. De aanvullende voorwaarden aan de afvaardiging zijn vastgelegd in de selectievoorwaarden, welke op de website van de Kring gepubliceerd worden.

De afvaardiging is pas geldig wanneer de aanmelding op het wedstrijd secretariaat binnen is. Uiterste datum voor het insturen van de inschrijfformulieren is maximaal 1 week na de laatste selectiewedstrijd. Is uw inschrijving niet tijdig op het wedstrijdsecretariaat  aanwezig dan wordt de reserve opgeroepen en vervalt uw afvaardiging.

Indien één paard of pony met meerdere ruiters geselecteerd is voor de afvaardiging moet ook tenlaatste 1 week na de laatste selectiewedstrijd doorgegeven worden welke combinatie afgevaardigd zal worden. Indien dit niet gebeurd zal automatisch de hoogste klasse afgevaardigd worden en vervallen de overige afvaardigingen.

Artikel 8: Informatievoorziening naar de individuele leden

Het secretariaat van elke vereniging is ervoor verantwoordelijk dat haar leden op de hoogte zijn van de wedstrijdkalender, de georganiseerde activiteiten en overige informatie van Kring Hart van Brabant. De Kring zal de belangrijke nieuwtjes op haar website en Facebook-pagina plaatsen.

Artikel 9: Onvoorziene omstandigheden

Indien de reglementen in dit Kringreglement over bepaalde omstandigheden geen uitsluitsel geven, beslist het Kringbestuur over de betreffende omstandigheid.